Asociația pentru Înființarea și Sprijinirea Școlii Germane București (Deutsche Schule Bukarest), cu sediul în București, Str. Coralilor Nr. 20G RO – 013328, înscrisă in Registrul Special al Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 57/29.08.2007, având CUI 22351550 (denumită în continuare „DSBU„), prin natura activităților desfășurate, colectează și utilizează anumite date cu caracter personal de la persoane fizice care pot fi părinți, elevi, furnizori, contacte de afaceri, angajați și alte persoane cu care organizația are o relație sau poate avea nevoie să le contacteze. Prezenta politică se axează pe prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul www.dsbu.ro (denumit în continuare “Website-ul”)

Scopul prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate pe Website (denumită în continuare “Politica”) nu acoperă prelucrarea acelor date cu caracter personal necesare pentru furnizarea serviciilor educaționale propriu-zise, în timpul în care copilul este înscris la DSBU. Prelucrarea acestor date cu caracter personal este făcută în conformitate cu o politică separată.

De asemenea, prezenta Politică nu acoperă nici website-urile sau aplicațiile terțelor părți care pot fi accesate prin intermediul Website-ului. Aceste terțe părți sunt entități distincte ale căror politici de prelucrare a datelor personal sunt prezente pe respectivele website-uri.

Prin prezenta Politică, DSBU intenționează să stabilească regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal cu respectarea legislației europene și naționale în vigoare, în principal Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR„).

Potrivit GDPR, datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu următoarele principii:

 1. Principiul legalității, echității și transparenței;
 2. Principiul limitării legate de scop, datele fiind colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
 3. Principiul reducerii la minimum a datelor, datele colectate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 4. Principiul exactității, datele colectate fiind exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate;
 5. Principiul limitării legate de stocare, datele fiind păstrate într-o formă care permite identificarea persoanei vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 6. Principiul integrității și confidențialității, datele fiind prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate

În momentul folosirii Website-ului de către utilizator, precum și în cazul contactării DSBU prin intermediul formularului de contact sau al celui de înscriere, în orice scopuri (de exemplu, înscrierea provizorie a copilului la școală, întâlnire pentru a cunoaște DSBU mai bine, participare la Ziua Porților Deschise, informare privind programul de burse, solicitarea de informații etc.), utilizatorul va oferi către DSBU următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume;
 • Adresă de e-mail;
 • Telefon;
 • Numele copilului;
 • Data nașterii copilului;
 • Încadrarea/clasa dorită;

De asemenea, este posibil ca DSBU să colecteze date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

 • Adresa IP;
 • Navigatorul de internet;
 • Locația;
 • Paginile web care pot fi accesate de pe Website;
 • Profilul de Facebook/Google+/LinkedIn/Twitter/Instagram/Youtube.

Menționăm că, în situația în care utilizatorul va decide să aplice online pentru programul de burse, acestuia i se vor colecta și alte date cu caracter personal, potrivit notei de informare aferente.

Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri precum:

 • încheierea sau executarea unui contract între DSBU și utilizator;
 • înscrierea provizorie copilului la școală;
 • programarea unei întâlniri pentru a cunoaște mai bine DSBU;
 • participarea la Ziua Porților Deschise;
 • înscrierea pentru programul de burse;
 • solicitarea de informații;
 • marketing, însă doar cu consimțământul expres și prealabil al utilizatorului;
 • diagnosticarea sau remedierea de probleme tehnice;
 • conformarea cu legislația în vigoare;
 • crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • apărarea împotriva atacurilor cibernetice;
 • constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

Temeiul legal al prelucrării

Temeiurile juridice ale prelucrării sunt, în funcție de situație, următoarele:

 1. necesitatea încheierii sau executării unui contract între DSBU și utilizator (pentru îndeplinirea tuturor și oricăror obligații contractuale asumate de părți), spre exemplu, înscrierea provizorie a copilului la școală, înscrierea la un program de burse (art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR);
 2. consimțământul utilizatorului pentru acele situații în care prelucrarea nu este absolut necesară (de exemplu, când utilizatorul transmite acordul său cu privire la comunicarea unor informații de marketing) și pentru care utilizatorul își va putea retrage consimțământul oricând va dori, fără ca retragerea sa afecteze legalitatea prelucrării pe baza consimțământului anterior acordat (art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR).

Perioada stocării datelor

Datele cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultimul contact cu DSBU. La sfârșitul acestei perioade, potrivit legii, datele cu caracter personal vor fi distruse ori șterse din sistemele informatice sau vor fi transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică, după caz.

Cu toate acestea, unele date cu caracter personal vor fi stocate pe perioada impusă de lege (spre exemplu, în scopuri contabile, dacă este cazul).

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

DSBU dezvăluie datele cu caracter personal partenerilor de afaceri sau altor terți doar dacă este necesar scopurilor pentru care datele au fost colectate și cu respectarea legii. DSBU încheie cu astfel de terți contracte în vederea protecției adecvate a datelor cu caracter personal transmise, depunând eforturi rezonabile pentru a se asigura că respectivii terți au implementate măsuri adecvate de securitate. Cu titlu de exemplu, datele ar putea fi transmise către furnizori de servicii de telecomunicații, IT, contabilitate sau alți terți care au o relație contractuală cu DSBU. Conform contractelor între DSBU și terți, terții vor prelucra datele exclusiv în scopurile pentru care DSBU le dezvăluie acestora.

De asemenea, datele vor putea fi dezvăluite către organe abilitate ale statului (spre exemplu, poliție, parchet, instanțe de judecată), dacă se formulează cereri în acest sens, în limitele prevederilor legale în vigoare.

Datele cu caracter personal nu vor părăsi Spațiul Economic European. Cu toate acestea, dacă va exista situația în care este necesar transferul de date în afara Spațiului Economic European, DSBU se va asigura că transferul este legitim (fie în baza consimțământului expres al utilizatorului, fie în baza altui temei legal).

Drepturile persoanei vizate (utilizatorul)

 • Dreptul de retragere a consimțământului;
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;
 • Dreptul de acces asupra datelor;
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul de a transmite datele către alt operator;
 • Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa justiției;
 • Dreptul de a face o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Utilizatorul își poate exercita drepturile menționate anterior fie printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată DSBU, la sediul său București, Str. Coralilor Nr. 20G RO – 013328, fie la adresa de e-mail dsbu@dsbu.ro.

Cu privire la marketing, utilizatorul își poate retrage consimțământul în orice moment, urmând instrucțiunile de dezabonare din fiecare mesaj electronic primit (e-mail, SMS etc.)

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul Website-ului, utilizatorul se poate adresa către DSBU folosind adresa de e-mail dsbu@dsbu.ro.

DSBU are dreptul discreționar de a modifica prezenta Politică. Orice actualizare sau modificare a prezentei Politici intră în vigoare odată cu afișarea acesteia pe Website.